Edit

Oznamy


NOVÝ ROK 2017

Všetkým našim občanom želám aby v Novom roku nepotrebovali lekára,opravára,hasiča ,právnika a ani bankára.

Štefan Śulek, starostaOZNAMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:

16.decembra 2016 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:

1/ Otvorenie
2/ Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019
3/ Návrh Všeobecne záväzných nariadení obce
4/ Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNÁMENIEOZNAM

MapaOZNAMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:


23.septembra 2016 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o plnení rozpočtu obce za I.polrok 2016
3/ Prerokovanie Programu rozvoja obce 2016-2020
4/ Rôzne
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obcePOZVANKAFOLKLÓRNY FESTIVAL 2016 !!!!


Piaty ročník folklórneho festivalu Trebeľovce 2016

Pozvánka


Obec Trebeľovce a FZ Jánošík pri DMS Fiľakovo si Vás dovoľujú srdečne pozvať
na 5. ročník folklórneho festivalu Trebeľovce 2016

Kedy: 29.augusta 2016
Kde: Amfiteáter pri K.D. Trebeľovce
Vstupné: dobrovoľné
Sprievodné podujatia:
Jarmok ľudových remesiel
Výstava fotografií „V hľadáčiku Ďatelinka“


Program:


1. Programový blok :
„Domáci a ich hostia“ 14:00h – 16:30h
DFS pri ZŠ Trebeľovce, DFS Jánošík Fiľakovo,
DFS Rakonca Fiľakovo, FSk Čemerňané,
Sólisti súboru Donskí kozáci z Ruska,
FS Jánošík Fiľakovo a ĽH Ďatelinka
2. Programový blok :
„Jubilanti“17:00h – 21:00h
ĽH Ďatelinka a jej sólisti , FS Detva z Detvy,
FS Marína zo Zvolena.

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Obec Trebeľovce v zmysle § 9a ,ods.5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer odpredať priamym predajom tento nehnuteľný majetok obce Trebeľovce :
-parc.č. 335, výmera 594 m2 zastavané plochy a nádvoria
-parc.č. 336, výmera 277 m2 zastavané plochy a nádvoria
-parc.č. 337/1, výmera 153 m2 zastavané plochy a nádvoria
-parc.č. 337/2, výmera 39 m2 zastavané plochy a nádvoria
-parc.č. 338, výmera 216 m2 záhrady
-parc.č. 339, výmera 290 m2 záhrady
-rodinný dom s.č. 4 na parc.č 336
-rodinný dom s.č 3 na parc.č. 337/1
Nehnuteľnosť obec predáva v celku.Cenovú ponuku záujemca predloží najneskôr do 31.7.2016
Cenová ponuka musí byť najneskôr v určený deň doručená písomne v zalepenej obálke,
viditeľne označenej : „PRIAMY PREDAJ– Neotvárať!“ na Obec Trebeľovce,Obecný úrad
Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za nehnuteľnosť.

d) Účel využitia nehnuteľnosti..

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.) ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

Obec Trebeľovce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Obec Trebeľovce si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

V prípade záujmu bližšie informácie k predmetu priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 0905270591, 0474398151 alebo osobne na Obecnom úrade v Trebeľovciach počas stránkových hodín.

Štefan Šulek,starosta obce

Zverejnené 4.7.2016OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:


10.júna 2016 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o hospodárení obce za I.štvrťrok 2016
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnýmio odpadmi na území obce Trebeľovce
4// Návrh na vymenovanie riaditeľov ZŠ a MŠ Trebeľovce
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Schválenie uznesenia a záverV zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obcePOZVÁNKA NA STAVANIE MÁJA

Obecný úrad Trebeľovce a Klub dôchodcov Trebeľovce Vás pozývajú na stavanie mája
dňa 29.mája 2016 (piatok)
od 17.00 pri KD TrebeľovceOZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:
31.marca 2016 (štvrtok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o hospodárení obce,plnení rozpočtu a schválenie
ročnej účtovnej závierky za rok 2015
3/ Rôzne
4/ Diskusia
5/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceVÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR TREBEĽOVCE

Okrsok Trebeľovce Muľka Láza Spolu
Voličov
382
113
240
735
Zúčastnilo sa
200
64
156
420
% účasti
52,3%
56,7%
65%
57,1
Platné hlasy
199
63
151
413
TIP
9
1
10
SMS
1
1
2
Oľano
11
2
3
16
Šanca
1
1
2
4
Sme rodina
12
2
11
25
Strana zelených
1
1
Most-Híd
22
17
7
46
SNS
13
4
22
39
Odvaha
1
1
KSS
3
3
SMER
71
22
74
167
KDH
7
2
9
SOK
1
1
2
ĽSNS
14
4
14
32
Sieť
1
5
2
8
SMK
15
1
4
20
Priama demokr.
1
1
SAS
17
5
5
27Výberové konanie MŠ

Obec Trebeľovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:


Materská škola Trebeľovce 110, 985 31 Rapovce


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávaniemiesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancocha o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačnépožiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbornýchzamestnancov.
stredoškolské vzdelanie a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
profesijný životopis
návrh koncepcie rozvoja školy
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť
najneskôr do 18.marca 2016 na adresu:
Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce, v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie MŠ-neotvárať!.

V Trebeľovciach ,22.februára 2016
Štefan Šulek
starosta obceVýberové konanie-ZŠ

Obec Trebeľovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:


Základná škola Trebeľovce 21, 985 31 Rapovce

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávaniemiesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancocha o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú
kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
doklad o absolvovaní 1. atestácie
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
profesijný životopis
návrh koncepcie rozvoja školy
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť
najneskôr do 18.marca 2016 na adresu:
Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie ZŠ-neotvárať!.

V Trebeľovciach, 22.februára 2016
Štefan Šulek
starosta obceINFORMACIE PRE VOLIČOV

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
 zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 adresu trvalého pobytu,
 adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
 obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 hlasovacie lístky,
 návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
***
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-nrsrPOUČENIE PRE VOLIČOV...

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec / okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.NOVÝ ROK

Veľa zdravia, šťastia, radosti a veľa slnečných dní v novom roku
2016 prajeme všetkým našim obyvateľom.VOLBY DO NRSR 2016

URČENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A VOLEBNEJ MIESTNOSTIV zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a rozhodnutia predsedu NR SR č. 307/2015 Z.z o vyhlásení volieb do NR SR na 5.marca 2015


určujem pre OBEC TREBEĽOVCE:

Volebný okrsok č.1 - tvorí obec Trebeľovce, vrátane časti Dolná Bába
Volebnú miestnosť: Kultúrny dom Trebeľovce – zasadačka

Zároveń v zmysle § 19 ods. 4 zákona vymenúvam: Máriu Mužíkovú, pracovníčku obecného úradu v Trebeľovciach za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.1.

Volebný okrsok č.2 - tvorí časť obceMuľka
Volebnú miestnosť: Kultúrny dom Muľka– veľká sála

Zároveń v zmysle § 19 ods.4 zákona vymenúvam: Ing.Nadeždu Vilhanovú, pracovníčku obecného úradu v Trebeľovciach za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.2.

Volebný okrsok č.3 - tvorí miestna časť Trebeľovce- Láza
Volebnú miestnosť: Klub dôchodcov Láza

Zároveń v zmysle § 19 ods.4 zákona vymenúvam: Mgr.Beatrix Sabóovú, pracovníčku obce Trebeľovce za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.3.


Trebeľovce, 2.12.2015Štefan Šulek,starosta obceOZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:

5.júna 2015 (piatok) o 17.00 hod
v Klube dôchodcov na Láze
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
3/ Návrh VZN obce
4/ Rôzne :
a/ Prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú Trebeľovce , časť Lazy
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNAM O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Trebeľovce podľa § 82 zák.č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.apríla 2015 bolo začaté správne konanie vo veci žiadosti DITÚRIA-S, s.r.o, Masarykova 30, 984 01 Lučenec o povolenie na výrub stromov na parc.č.CKN 766/1, trvalé trávne porasty (E parc.č. 412 lesné pozemky) v k.ú Trebeľovce. Vyzývame každého, kto sa chce zúčastniť správneho konania, aby svoj záujem byť účastníkom začatého správneho konania potvrdil písomne alebo elektronicky správnemu orgánu: Obec Trebeľovce, Trebeľovce 109,985 31 Rapovce, e mail: obectrebelovce@dkn.sk najneskôr do 30.apríla 2015.

v Trebeľovciach 20.4.2015

Štefan Šulek,starosta obce
OZNAM O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Trebeľovce podľa § 82 zák.č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.marca 2015 bolo začaté správne konanie vo veci žiadosti Márii Šulekovej, Trebeľovce 72 o povolenie na výrub stromov na parc.č.CKN 663,ttp (E parc.č. 1095/79 o.p) v k.ú Trebeľovce. Vyzývame každého, kto sa chce zúčastniť správneho konania, aby svoj záujem byť účastníkom začatého správneho konania potvrdil písomne alebo elektronicky správnemu orgánu: Obec Trebeľovce, Trebeľovce 109,985 31 Rapovce, e mail: obectrebelovce@dkn.sk najneskôr do 23.marca 2015OZNAM

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:
13.marca 2015 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/Otvorenie
2/Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu obce za rok 2014
3/Plán kontrolnej činnosti na rok 2015
4/ Rôzne:
a/ Dituria-S s.r.o-vyjadrenie obce k vydaniu Rozhodnutia o využití územia (lom
Trebeľovce-Láza)
b/ Kolek s.r.o -stanovisko obce k podnikateľskému zámeru vybudovania
protipovodňových úprav v katastri obce Trebeľovce
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver

V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNAM.

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:
9.januára 2015 (piatok) o 18.00 hod
v Kultúrnom dome Muľka
s p r o g r a m o m:1/Otvorenie
2/Prerokovanie návrhu činnosti OZ na rok 2015
3/ Rôzne
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNAM

Na web stránku obce boli v časti "Inštitúcie v obci" pridané linky na dokumenty pozemkových spoločenstiev Urbariát Trebeľovce a Urbariát Trebeľovce-Muľka.OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:
11. decembra 2014 (štvrtok) o 18.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie a zloženie sľubu poslanca
2/ Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom do roku 2017
3/ Všeobecne záväzné nariadenia obce
4/ Rôzne
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obce


OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:

24. novembra 2014 (pondelok) o 18.00 hod
v malej sále KD Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/Otvorenie
2/Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Trebeľovce
Predkladá: Katarína Sarvašová, predsedkyňa MVK
3/ Zloženie sľubu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva
4/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceVÝSLEDKY VOLIEB 15.11.2014


Miestna volebná komisia v zmysle § 45 zák. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejňuje výsledky volieb starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva :


Voľby starostu obce Trebeľovce:


1. Štefan Šulek , 408 platných hlasov bol zvolený za starostu obce
2. Helena Slivková, 35 platných hlasov


Voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach:

1. Mgr.Marcel Hudec, 272 hlasov, bol zvolený za poslanca OZ
2. Ing. Jozef Šulek, 259 hlasov, bol zvolený za poslanca OZ
3. Ing.Milan Vilhan, 211 hlasov, bol zvolený za poslanca OZ
4. Marian Lapin, 207 hlasov ,bol zvolený za poslanca OZ
5. Ján Žilka, 206 hlasov ,bol zvolený za poslanca OZ
6. Igor Lapin, 198 hlasov, bol zvolený za poslanca OZ
7. Mikuláš Chebeň, 176 hlasov ,bol zvolený za poslanca OZ

8. Mgr.Tibor Kontor, 170 hlasov, náhradník za poslanca do OZ
9. Dušan Petrinec, 129 hlasov, náhradník za poslanca do OZ
10. Ján Bolyos, 101 hlasov, náhradník za poslanca do OZ


Mária Mužíková, zapisovateľka miestnej volebnej komisie v.r


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Miestna volebná komisia v zmysle § 18 zák. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov:

Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce Trebeľovce:


1. Helena Slivková., 54 r., SZČO, Trebeľovce 240, nezávislá kandidátka
2. Štefan Šulek, 57 r., technik, Trebeľovce 71, nezávislý kandidátZaregistrovaní kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva:
1. Ján Bolyos, 21 r., skladník, Trebeľovce –Muľka 7, KSS
2. Marcel Hudec, Mgr., 45 r., učiteľ, Trebeľovce 166, SMER - SD
3. Mikuláš Chebeň, 53 r., robotník, Trebeľovce 176, SDS
4. Tibor Kontor, Mgr., 56 r., pedagóg , Trebeľovce 73, NOVA
5. Igor Lapin, 45 r., robotník, Trebeľovce 219, SMS
6. Marian Lapin, 52 r., maliar, Trebeľovce 182, SMER - SD
7. Dušan Petrinec, 45 r., stolár, Trebeľovce – Muľka 26, SMER - SD
8. Jozef Šulek, Ing., 50 r., stredoškolský učiteľ, Trebeľovce 72, SMER - SD
9. Milan Vilhan, Ing., 58 r., obchodný manažér,Trebeľovce 276, SMER - SD
10. Ján Žilka, 60 r., roľník, Trebeľovce 245, KDH


Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Mária Mužíková, zapisovateľka miestnbej volebnej komisie v.r


OZNAM O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Trebeľovce podľa § 82 zák.č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.septembra 2014 bolo začaté správne konanie vo veci žiadosti Urbariátu Trebeľovce-Muľka, pozemkové spoločenstvo, Muľka 16 o povolenie na výrub stromov, kríkov a krovia na parc.č. 388/3, 388/5 a 388/7 v k.ú Muľka a povolenie na výrub nežiadúcich stromov, kríkov a krovia popri prístupovej komunikácii na TVS Blatný vrch. Vyzývame každého, kto sa chce zúčastniť správneho konania, aby svoj záujem byť účastníkom začatého správneho konania potvrdil písomne alebo elektronicky správnemu orgánu: Obec Trebeľovce, Trebeľovce 109,985 31 Rapovce, e mail: obectrebelovce@dkn.sk najneskôr do 29.septembra 2014.OZNÁMENIE

OZNÁMENIE


o určení počtu poslancov , o utvorení volebných obvodov
a ďaľších skutočnostiach pre voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014
1/ Obecné zastupiteľstvo v TREBEĽOVCIACH
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) uznesením zo dňa 20. júna 2014 č. II/2014 určilo, že:
- Obecné zastupiteľstvo v TREBEĽOVCIACH bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode utvorenom pre celú obec .
- starosta obce bude vykonávať funkciu v plnom rozsahu


2/ Starosta obce
- vymenoval podľa § 11a zákona Máriu Mužíkovú, Trebeľovce 278, zamestnankyňu obce za zapisovateľku miestnej volebnej komisie a za zamestnanca obce zodpovedného za voľby
- určil podľa § 11 zákona 346/1990, že voľby sa uskutočnia vo volebných okrskoch:
č.1 Trebeľovce (Trebeľovce a časť Dolná Bába) – volebná miestnosť malá sála KD Trebeľovce
č.2 Muľka (miestna časť Muľka) – volebná miestnosť sála KD Muľka
č.3 Láza (časť Láza) – volebná miestnosť Klub dôchodcov Láza


3/ Obec Trebeľovce má 950 obyvateľovUrbariát Trebeľovce-Muľka,pozemkové spoločenstvo-dokumenty

Na internetovej stránke obce sú v časti Samospráva-faktúry,zmluvy,objednávky ,2014, zverejnené zakladajúce dokumenty Urbariátu Trebeľovce -Muľka