Obec

 


(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osby,ktoré majú na jej území trvalý pobyt. /1/ Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).

(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. /1a/

(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

------------------------------------------------------------------

/1/ Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. /1a/ Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.


 

Trebeľovce

Základná charakteristika (31.12.2003)

Kód obce

511927

Názov okresu

Lučenec

Názov kraja

Banskobystrický

Štatút obce

obec

PSČ

985 31

Telefónne smerové číslo

047

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok

1246

Nadmorská výška stredu obce - mesta v m

187

Celková výmera územia obce [m 2 ]

19 546 665

Hustota obyvateľstva na km 2

48

Spádovosť obce (31.12.2004)

Sídlo matričného úradu

Rapovce

Sídlo pracoviska daňového úradu

Fiľakovo

Sídlo pracoviska policajného zboru

Fiľakovo

Sídlo Okresného súdu

Lučenec

Sídlo požiarnej stanice jednotky ZPO

Lučenec

Sídlo pracoviska obvodného úradu

Lučenec

Sídlo pracoviska územnej vojenskej správy

Banská Bystrica

Sídlo pracoviska úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Lučenec

Sídlo obvodného úradu životného prostredia

Lučenec